Tag Archives: đặc điểm của thuế

Đặc điểm của thuế, khái niệm thuế

Đặc điểm của thuế là gì? Trước tiên, thuế là khoản, đóng góp bắt buộc mà mỗi tổ’ chức, cá nhân phải có nghĩa vụ đóng góp cho Nhà nước theo Luật định về đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước; người đóng thuế […]

error: Content is protected !!