Tag Archives: luật thuế

Các yếu tố cấu thành một luật thuế

luật thuế

1. Tên gọi của luật thuế Tên Luật thuế thường được xác định trên cơ sở tên gọi loại thuế. Thông thường, tên gọi của một Luật thuế được xác định theo: Đối tượng tính thuế hoặc Nội dung và tính chất của các hoạt động làm phát sinh điều kiện pháp lý để áp […]

error: Content is protected !!